UDGIVELSER. - ARKIVET FOR "Kort Nyt" ses nederst​

Gå til Kort Nyt - arkivet

Rapport: Dansk vind- og sol-energi 2017.

Rapportens titel:  Danish Wind and Sun Energy​ 2017.

14. februar 2018.

Civ. ing. Søren Kjærsgård har a'jourført en tidligere rapport om det danske el-system, så den nu dækker hele 2017.

​Rapporten konkluderer, at den høje danske vind-andel i elforsyningen ikke havde været mulig uden samarbejde med det langt større skandinaviske vandkraftsystem.

Desuden er der beregnet en korrektion til påstanden om, at vindkraften i 2017 udgjorde 44% af elforbruget. Efter korrektion for el-udveksling udgjorde den 38 % af elforbruget i Danmark.

Bidraget fra vindmøllerne svinger så meget, at vindproduktionen somme tider er højere end det samlede forbrug!

Det betyder, at 62 % af elforbruget i Danmark kommer fra vore kraftværker (gas, kul og biomasse) og ved import fra vore nabolande. 

Solcellerne leverer ca. 2,0 %, men en del af dette går også til eksport.

Rapporten viser altså, at Danmark er næsten 100 % afhængig af at kunne importere strøm, når det ikke blæser - og eksportere store dele af strømmen, når det blæser kraftigt.

Da Sören Kjärsgård i februar 2018 har fremlagt rapportens indhold og dens konklusioner på en energikonference i Gøteborg, er forfatterens navn her anført "på svensk", så deltagerne lettere kan finde rapporten på REO.dk.

Læs rapporten her

Risø-affaldet igen til debat​

September 2017.​

Risø's affald giver igen anledning til debat. Regeringen foreslår nu (september 2017), at det opbevares på Risø, - evt. i en forstærket bygning, hvor det skal lagres i 30-50 år.

Det er ikke blot Risø's affald, men også affald fra industrien og fra hospitaler. Derfor vil der fortsat komme affald, som skal kunne anbringes i depotet.

REO udarbejdede i 2007 en grundig rapport, der beskriver depotets indhold og foreslår deponering på Risø: 

Forslag til Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.

Læs den her

Desuden udarbejdede REO i 2014 et kortere høringssvar:

"Offentlig høring om miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald".

Læs den her

Kan det betale sig at oprette et såkaldt "smart-grid" mellem flere europæiske lande?

Formålet skulle være, at vindmøllernes varierende effekt kan flyttes mellem nabolande - og dermed udnyttes mere effektivt?

Se her nogle kurver, der viser, at samtidigheden for tre store EU-lande er så stor, at omkostningerne ved etablering af et sådant smart-grid sandsynligvis er større end nytten.

Se mere om dette i rapporten......

​Se kurver for tre store europæiske landes vind-el-produktion her.

​Rapport om den nødvendige backup (eller el-lagring), når der kommer mere el fra vindmøller og solceller.

22. april 2017.

Civ. ing. Søren Kjærsgård har udarbejdet en grundig rapport om den nødvendige backup – og/eller lagring - af den grønne energi.

Rapporten tager udgangspunkt i det danske og det Nordeuropæiske el-system, hvor der i disse år kommer flere vindmøller og flere solcelle-anlæg, som leverer meget varierende el-effekt.

Beregning af nødvendig lagringskapacitet – dels for Tyskland – dels for Sverige, Danmark, Tyskland og Frankrig tilsammen.

Betydningen af et europæisk ”Super Grid” vurderes, og her inddrages også England i vurderingen.

Sidst i rapporten vurderes den tyske situation, ”Die Energiwende” nu, hvor de afvikler kernekraften.

Rapportens hovedkonklusioner er, at et ”Smart Grid” hjælper meget lidt, da vindmøllernes ydelse næsten varierer ens i hele Nordeuropa – og at der ikke er tilstrækkelig lagringskapacitet til den voksende mængde sol- og vindenergi.

Se rapporten her

Ny plakat​

Juni 2016.

REO har designet og udgivet en plakat, der skal gøre opmærksom på det faktum, at atomkraft leverer næsten CO2-fri elektricitet, og derfor kan reducere Danmarks og verdens klimapåvirkning fra energiproduktionen.

Plakaten sendes til læsere, der ønsker at opsætte den på iøjnefaldende steder. Kontakt tgn@reo.dk

Se plakaten her

Rapport om det danske elsystem og den nødvendige backup til det voksende antal vindmøller i Danmark.​

December 2016.

Civ.ing. Søren Kjærsgaard har udarbejdet en rapport, der belyser vindkraftens muligheder og problemer, når den leverer en voksende del af elforsyningen især i Danmark og Tyskland.

Den stærkt svingende strømproduktion kræver backup, og rapporten analyserer de nordiske vandkraftværkers mulighed for at levere denne backup.

Rapporten beskriver en metode til beregning af behovet for backup. 

Læs rapporten her

Vindkraftens variation i 14 europæiske lande.

15. oktober 2016​

En stribe PowerPoint-plancher viser, at vindkraftens bidrag i 14 europæiske lande kommer næsten samtidig. Derfor øger det kun forsyningssikkerheden ganske lidt, hvis man forbinder landene med ekstra el-forbindelser - et såkaldt "Smart grid".

Plancherne viser effekten (MW) gennem de første ni måneder af 2016. ​Landene er anført øverst.

Se plancher her​

Rapport om dansk og europæisk energi - bl.a. om vindkrafts og kernekrafts betydning her og i Europa.

20. juli 2016.​

REO's analyse-ekspert, civ. ing. Søren Kjærsgård har udarbejdet en rapport, ”Danish and European Energy 2015”, som kan give læseren de nødvendige data, der kræves for at deltage i energidebatten. Tabeller, kurver og forklaringer. 

Rapporten indeholder på siderne 6-21 en koncentreret dansk energistatistik samt en udførlig oversigt over dansk vindenergi.


Kortfattede konklusioner bringes på side 4-5. Blandt andet at Danmarks energipolitik har som forudsætning, at det danske elforbrug kun udgør ca. 5% af elforbruget i de nabolande, vi er tæt forbundet med. Danmark kan derfor ikke være et eksempel til efterfølgelse!


På siderne 22-27 gives nøgledata for 11 europæiske landes produktion af vind- og kernekraft. Og der funderes over vind- og solkraftens samtidige variation, og over nytten af en europæisk supergrid.
På siderne 28-30 undersøges hvilken størrelse et batteri skulle have for at sikre en regelmæssig forsyning af vindkraft. Konklusionen er klar. Det er ren utopi.


Siderne 31-42 beskæftiger sig med fantasterierne omkring den tyske ”Energiewende”, herunder en undersøgelse af i hvilket omfang vandkraften kan være back-up for vind- og solkraften.
Endelig vises på side 47 nogle økonomidata fra det svenske kernekraftværk Forsmark.

Søren Kjærsgård, Grenaa

Læs rapporten her


REO's formand, Thomas Grønlund, har udgivet en bog

Titel: "Niels Bohr må ​vende sig i sin grav - om fornægtelsen af kernekraften"

Den handler om atomkraft og om debatten om atomkraft.

Bogen blev anmeldt af Frede Vestergaard i Weekendavisen - og anmeldelsen ses her - med hans tilladelse. 

Læs anmeldelsen her

Vindkraft I Danmark og Sverige

15. december 2015

Denne rapport viser bl.a. at der er meget stort tidsmæssigt sammenfald mellem bidraget fra dansk og svensk vindkraft.

Desuden er medtaget data også fra en række europæiske lande. Det ses, at selv for så stort et område, er bidragene (stor effekt og lille effekt) næsten samtidige.

Læs rapporten her

Folder (pjece) om REO's argumenter for at udnytte atomkraft​

6. december 2015

REO's folder: "7 argumenter og 5 myter om atomkraft" kan læses her, - eller papirudgaven kan rekvireres på hs@reo.dk

Læs den her (læs side 2 før side 1 !!!)​

​Rapport om vindkraft 2015

12. oktober 2015

En rapport om dansk vindkraft i første halvdel af 2015 er udkommet.

Den afslører bl.a:

  1. Vi importerer nu ca. 10% af vores elforbrug.
  2. Netto-handelen med strøm (eksport og import) varierer mellem (2633 og 3187 MW).
  3. Netto-eksporten følger effekten fra vindmøllerne.

Rapporten er udarbejdet af civ.ing. Søren Kjærsgaard, Grenå.

Læs rapporten her

​Vindkraft I Danmark 2014

19. marts 2015

NY RAPPORT: Dansk vindkraft 2014

REO's professionelle "talknuser" Søren Kjærsgård har udarbejdet en grundig oversigt over de danske vindmøllers bidrag til elforsyningen i 2014.

Den viser møllernes bidrag til elforsyningen, og hvor meget vindmøllernes bidrag varierer gennem årets 8760 timer. Det forklares, hvor vigtigt det er, at vindmøllerne får næsten 100% back-up i de dage, hvor det ikke blæser.

Rapporten er a'jourført 28.4.2015.

Læs rapporten her

Hvad koster strømmen fra forskellige kilder?​

3. februar 2015

NY RAPPORT: FREMTIDENS PRIS PÅ ELEKTRICITET

Bertel Lohmann Andersen fra REO har udarbejdet en grundig oversigt over elprisen fra fossil energi, kernekraft, vindkraft, m.m.

Den forklarer især, at prisen afhænger af en række faktorer, som er forskellige i forskellige lande.

Man skal derfor se kritisk på pris-prognoser for fremtidens el-kilder.

Dette notat ser på en række af de rapporter, som er fremme i debatten, og deres troværdighed vurderes.

Læs rapporten her

REO har produceret en powerpoint-billed-serie

3. oktober 2014

Den hedder "Omstillinger" og består af 22 plancher, der udgør et debatindlæg til brug ved foredrag, på skoler m.v.
Serien kan ses på 10 - 15 min. Den er produceret september 2014.

Plancherne forklarer overskueligt:
1+2. Vi skal omstille el- og energiforsyningen, hvis vi skal undvære kul, olie, gas og kernekraft i fremtiden.
3. Den historiske omstilling: dansk udslip af CO2 fra kul, olie og gas 1970 - 2010.
4. Omstilling 2000 - 2050. Nu er det især vindkraft, som næsten alle politikere glorificerer.
5. Men hvorfor kan vind ikke stå alene? Det vises tydeligt her.
6. Kan et europæisk elnet ikke udligne el fra vind? - Nej, se produktionen fra 7 EU-lande.
7. Men kan sol + vind ikke løse problemet? - Se kurver for vinteren i Tyskland. December 2013.
8. Tilsvarende for sommeren, juli 2014. Også Tyskland.
9. Kan biobrændsel redde vindkraftens problem? Vi importerer nu 2 mio. ton træpiller om året.
10. Et nyt problem: Hvad nu, hvis også andre EU-lande vil satse på træpiller?
11. CO2-udslippet er reduceret i Danmark, men mere i Sverige. - Hvorfor mon?
12. Se også Østrig og Frankrig: Uden atomkraft - og med atomkraft!
13. Verdens energiforbrug vokser. Se kurver for1965 - 2011.
14. Er atomkraft dyr. Både og! - Se prisen for svensk kernekraft.
15. Det finske Olkiluoto-kraftværk bliver dyrt pga. for lang byggetid. Bør kun være 5-6 år.
16. Er atomkraft bæredygtig? 10 svenske reaktorer leverer ca. to gange Danmarks elforbrug...
- og producerer på 70 år ca. 12.000 ton affald, hvoraf det meste kan anvendes i fremtidens reaktorer.
17. Sverige er med til at udvikle 4. generations reaktorer, der kan genanvende brugt brændsell.
18. Sverige planægger at bygge forskningsreaktor, der skal eksperimentere med dette.
ad 17 og 18: Som konsekvens af pkt. 16, er alle svenske projekter (midlertidigt?) lagt i mølpose.
19. Når/hvis det fungerer, vi potentialet være enormt: nok brændsel til 1000 år!
20. Norge afprøver (i Halden) at tilsætte thorium til uran-brændsel. Thorium har mange fordele.
21. Mange klimaforskere og IPCC erklærer nu, at klimaudviklingen kræver satsning på atomkraft.
22. Men i Niels Bohrs Danmark har vi hverken forskning eller undervisning i denne teknologi!

Spørg REO, hvis der er brug for flere oplysninger. Kommentarer er velkomne!


Se plancherne her

Dansk energistatistik 1990 - 2012

3. Juli 2014

REO's talknuser, civ. ing. Søren Kjærsgaard, har udarbejdet et sammendrag af Energistyrelsens statistik for årene 1990 til 2012.
Energikildernes årlige bidrag er både angivet som energibidrag i Joule (MJ, GJ, PJ) og som effekten i watt (W, kW, MW, GW).


Danmarks egenproduktion af olie, naturgas, vedvarende energi og affald er vist både som tabeller og som kurver (grafer). 


Desuden Danmarks totale energiforbrug.
Det bemærkes, at til og med 2012 var produktionen større end forbruget. Vi eksporterede energi.
Men 2012 var det sidste år, hvor dette var opfyldt. Det skyldes, at olie- og naturgasudvindingen er aftaget så meget, at vi nu importerer energi især olieprodukter.


Desuden importerer vi elektricitet, når det ikke blæser. Og en voksende mængde træpiller til kraftværker (og lidt til brændeovne).


Nogle kraft-varmeværker har de seneste år også importeret affald til forbrænding!


Se rapporten her

Februar 2014.

Høringssvar vedr. regeringens forslag til en Klimalov.​

REO foreslår bl.a. at man i stedet for "vedvarende energi" bruger betegnelsen "lav-CO2-energikilder"​.

Årsagen er naturligvis, at det - set med klimamæssige briller - er ulogisk at udelukke kernekraft, der stort set er ligeså CO2-fri som vandkraft, vindkraft og solceller.

Læs det her​

Vindkraft i Danmark og Europa 2013.

30. januar 2014

REO's talknuser, Søren Kjærsgård, har udarbejdet to meget grundige rapporter, en om dansk vindkraft 2013 og en om europæisk vindkraft 2013.

Dansk vindkraft 2013 viser hvor meget ydelsen (effekten) fra vores 4500 vindmøller varierer fra dag til dag.
De havde i 2013 en maksimal ydelse på 4770 MW, men leverede i snit kun 29% (= 1380 MW). Konklusionen er, at vindkraft i stor stil kun virker, så længe der er back-up-kraftværker, der træder til, når det ikke blæser.
Se "Dansk vindkraft 2013" her

Europæisk vindkraft 2013 sammenholder vindmøllernes produktion i Danmark, Tyskland, Belgien, Frankrig, Spanien, Storbritannien og Irland.
Rapporten viser, at der er overraskende stor samtidighed mellem vindmøllernes el-produktion i alle disse lande.


Derfor er konklusionen, at den megen omtale af et "smart-grid-elsystem" i Europa ikke kan løse problemet med den svingende elproduktion fra vindmøllerne.
Vindmølleindustrien skylder derfor offentligheden en redegørelse for, hvordan vindkraften kan blive en væsentlig del af Europas (og verdens) energiforsyning.
Se "Europæisk vindkraft 2013" her

Drivhuseffekten - om de menneskeskabte klimaændringer

2. marts 2012

(1992, 12 sider) - Pjecen forklarer den "fysiske" baggrund for de forventede klimaændringer pga. afbrænding af fossil energi. Bag på pjecen er anført REO's syv anbefalinger til Verden.

Pjecen er stadig aktuel mht baggrunden for klimaændringerne, men oplysningerne om især vindkraften i Danmark er forældede.

Om vindkraften dækning, se her

Se pjecen her.


Læs mere…

Kernekraft - en langsigtet miljøforbedring

2. marts 2012

(2005, 12 sider) - Pjecen fortæller kernekraftens historie, om fordele og ulemper, om det radioaktive affald og om sikkerheden på vestlige kernekraftværker. Er kernekraft blevet en følelsessag? Hvilket samfund vil vi have? - Og skal Danmark have kernekraftværker?
Se pjecen her.


Læs mere…

Dansk vindkraft - hvor meget eksporteres?

29. februar 2012

En analyse af 14 forskeres (CEESA`s) ​rapport - om dansk vindkrafts udnyttelse i Danmark. 

Samme analyse (på engelsk) af de 14 forskeres​ (CEESA`s) rapport.


Læs mere…

Atomkraftens ressourcer og økonomi - af Uffe Korsbech (2008)

29. februar 2012

Denne rapport er især medtaget af historiske grunde.

Hvad koster strøm fra kernekraft (se side 11), og er der uran nok til 100 år? (se side 3) - Er kernekraft-værker forsikrede? (se side 17-19) - Disse tre spørgsmål besvares her grundigt af en fagmand. - Desuden sammenlignes kWh-prisen for en række energikilder (se side 20).
Læs rapporten her.


Læs mere…

​ENERGIKATALOGET - svar på kernespørgsmålene i den danske energidebat".

REO udarbejdede i 1981 et meget omfattende KATALOG med spørgsmål og svar på alle de emner, der var aktuelle, og som blev debatteret dengang. Det havde ovenstående titel.​

Kataloget var et ringbind med ca. 500 sider.​

Det blev a'jourført i 1983 og 1987.​

ISBN 87-88021-10-6. Eget tryk. Kopiering tilladt med kildeangivelse.

Kataloget er senere skannet, og ligger opdelt i 10 afsnit.

Det blev i 1981 - 87 skrevet på gammeldags skrivemaskine og duplikeret, så kvaliteten er svingende!

Kataloget blev sendt til politikere, journalister og en række skoler, der ønskede konkret viden om energi og om energidebatten. 

Læs katalogets 10 sektioner her. - Det tager lidt tid, da nogle filer er store!

01.   Om kataloget + indholdsfortegnelse.

02.   Energiforsyning, Prognoser, Energiplaner.

03.   Forurening, Uheld, Affald.

04.   Økonomi, Beskæftigelse, Samfundsforhold.

05a. Vigtige rapporter og begivenheder.

05b. - samme - fortsat.

06.   Seks pudsige "historier" om stråling og radioaktivitet.

07.   Tabeller og kurver.

08.   Hvem er modstandere af kernekraft - og hvem er tilhængere?

09.   Figurer, Diagrammer og Tabeller.

10.   Forklarings-register. En række begreber forklares og defineres.

​​

10 Gode grunde

Torsdag, 02. februar 2012

REO udgav i slutningen af halvfjerdserne og i firserne flere temaaviser. Nummer 7 hed "10 gode grunde" .
Vi havde her valgt de 10 vigtigste og mest aktuelle grunde til at vælge kernekraft i Danmark.
Den er udgivet i to forskellige versioner. Den ene i 1980. Den anden i 1982.

I begge udgaver forklarede REO, at den store og voksende afbrænding af kul, olie og gas vil påvirke klimaet i form af voksende temperatur og havstigninger *).
Vi har prøvet at linke til dem, men - vi beklager! - Filerne er på 43 MB, og hjemmesiden kan p.t. ikke tackle så store filer.

Særligt interesserede kan få papirudgaven tilsendt. Vi har stadig enkelte eksemplarer på lager!

*) Advarslen om havstigninger gav anledning til, at en fyr fra REO blev interviewet af en journalist fra dansk TV. Det skulle foregå i en båd på søen i Tivoli! - Og om aftenen blev REO gjort til grin: Båden sejlede rundt på Rådhuspladsen, hvor kun toppen af rådhustårnet stak op af havet!  

REO's mærkater

11. januar 2012

REO's producerede i 70-erne og 80-erne en række mærkater. Nogle var store, beregnet til biler, andre var klistermærker til breve og opslagstavler, m.v. Desuden badges til at bære på tøjet.
Teksterne var: Atomkraft - Ja hvad ellers? - Atomkraft - for et bedre miljø - Atomkraft - REN ENERGI.

Se mærkaterne:
Atomkraft - Ja, hvad ellers?

ATOMKRAFT - for et bedre miljø

Kernekraft - REN ENERGI

KORT NYT, arkiv.  Her ses alle REO's "Kort Nyt" siden maj 2013

Nyhedsbrevet redigeres af Bertel Lohmann Andersen​

KORT NYT nr 81.  3. december 2018.  Emner:  "Bekymrede videnskabsfolk" i USA advarer mod lukning af a-kraftværker. - Overblik over forskellige energikilder. - Studerende overraskede politikere i Aarhus. - Folkestemning om atomkraft i Taiwan. - Kan elforsyningen i Norden holde balancen?

Læs det her

KORT NYT nr 80.  3. november 2018.  Emner: Hambacher Forst (om Tyslands brunkul). - "Kohlekommission" (om Tysklands fremtidige kul-forbrug). - Rusland bygger flere atomdrevne isbrydere. - Brug atomkraft, ikke kul. - Norsk TV producerer og viser oplysende film om atomkraft.

Læs det her

KORT NYT nr 79.  3. oktober 2018.  Emner: Finlands parti, De Grønne, vil basere sin politik på fornuft! - To reaktorer i Finland får 20 år ekstra. - Kernekraftværket Isar 2 i Bayern er den tredje reaktor i verden, som passerer 350 MWh. - Kan man stole på vindkraften?

Læs det her

KORT NYT nr 78.  3. september 2018.  Emner:  Oliefyret kraftværk i Karlshamn gøres klar! - Oscarshamn 2 havde forbedret kølevandsindtag. - Tysk vindkraft i krise. - Energilagring i stor skala er meget kostbar.

Læs det her

KORT NYT nr 77.  3. august 2018.  Emner: Tørkens konsekvenser for elforsyningen. - Svensk forsyningssikkerhed lavere i de kommende vintre. - Mangel på strøm i Californien. - To atomreaktorer af generation III+ i drift i Kina.

Læs det her

KORT NYT nr 76.  11. juli 2018.  Emner:  Andel af vandkraft i EU ned med 15 % fra 2016 til 2017. - EU sætter mål på 32% VE i energiforbruget i 2030. - Citat: "Borgere tværs over Europa mister tilliden til politik, når de ser, at vi sætter meget ambitiøse mål, og at vi nogle år senere må udsætte disse". - Genbrug af brugt atombrændsel ikke længere tabu i USA.

Læs det her.

KORT NYT nr 75.  7. juni 2018.  Emner: ​Holland når bunden af gastanken! - Mere naturgas i belgisk elproduktion! - Sverige forbyder al produktion af uran. - Rusland hjælper Argentina med produktion af uran. - Tysk udslip af CO2 lever ikke op til håbet.

Læs det her

KORT NYT nr 74.  7. maj 2018.  Emner:​  Kul er det sikreste til back-up! - Hvor stor en del af elforbruget kommer fra vindkraft? - Kina bygger 1600 kulkraftværker i 62 lande. - Kom til filmprimiere i Cinemateket den 11. maj kl. 16.30.

Læs det her

KORT NYT nr 73. 14. april 2018.  Emner:​  Ude af trit med virkeligheden. - Flere havvindmøller. - Politikere i Belgien siger, at atomkraften skal væk 2025. - Kan USA modvirke Ruslands gasmonopol i Europa?

Læs det her

KORT NYT nr 72. 19. marts 2018.  Emner:  Det radioaktive affald bliver på Risø. - Elforsyningens stabilitet. - Storbritannien såvel som EU er afhængig af russisk gas.

Læs det her

KORT NYT nr 71. 28. februar 2018. Emner: Ny reaktor i drift i Forenede Arabiske Emirater i år. - USA's olieproduktion topper! - Nuklear fjernvarme i Kina. - Nogle vindmøller på havet slides.

Læs det her

KORT NYT nr 70.  5. februar 2018.  Emner:  Vil Norge fortsat være Europas "power house"? - Målet om 100 % VE vil være unødvendigt dyr. - Julegave til tyske elforbrugere: brug el og få penge for det! - 1.284 MW CO2-fri elkapacitet fjernet! - Kul på! - i Tyskland.

Læs det her

KORT NYT nr 69.  8. januar 2018.  Emne:  Elmangel truer Sverige (og dets nabolande): Sverige har gennem en årrække reduceret kernekraftværkernes samlede effekt betydeligt. Sidst er Oscarshamn 2 blevet lukket - på trods af, at værket for nylig er blevet moderniseret for 8 mia skr.

Læs det her

KORT NYT nr 68.  14. december 2017.  Emner: Frankrig udsætter reduktion af atomkraft. - Medvind! (om at franske atomkraftværker kan variere effekten). - REO klager over DONGs markedsføring. - Vindmøller rives ned i Englands "Lake District".

Læs det her

KORT NYT nr 67.   7. november 2017. Emner:  Kabel til Storbritannien. - Energilagring. - Angst for stråling dominerer vores tilværelse.

Læs det her

​​

KORT NYT nr 66.   6. oktober 2017. Emner: Voksende interesse for små reaktorer i UK. - Storbritannien: trods 18 % mere landvind kapacitet, 8 % mindre el fra landvind i 2016. - Flere scenarier for fremtidens elforsyning i Storbritannien. - Hvad sker der nu med Tysklands ”Energiewende”? - Atter ”SMOG” i London.

Læs det her

KORT NYT nr 65.   4. september 2017.  Emner:  Kina's elforsyning. - BP's årlige rapport over Verdens energi er "på gaden". - Vind er afhængig af vore nabolande.

Læs det her

KORT NYT nr 64.  7. august 2017.  Emner: IEA: "Tab af nuklear kapacitet vil banke os 15 år tilbage". - 6. august. - Franske præsident Macron viderefører den tidligere regerings energipolitik. - Dansk elforsyning afhængig af udlandet.

Læs det her

KORT NYT nr 63.  2. juli 2017.  Emner:  DONG indvier 582 MW havvind i Tyskland. - DONG bygger Asnæsværket om for 1,2 mia. kr. - Vigtigt at holde eksisterende atomkraftværker kørende. - Kun én reaktor tilbage i Oscarshamn. - Kan USA bevare lederskab på det nukleare område? - Rusland starter forskningsreaktor.

Læs det her

KORT NYT nr 62.  1. juni 2017. Emner: Knap 25% af vælgerne i Schweiz beslutter "Energiwende" efter tysk forbillede. - Tidligere tysk minister advarer Schweiz imod energiomstilling. - Ingen energiminister i Frankrig. - Hurtigt overblik over forskellige landes CO2-udslip og elpris (dag til dag). - Solcellefirma konkurs. - Regeringen begrænser udbygningen med solceller.

Læs det her

KORT NYT nr 61.    maj 2017.  Emner: Videnskabernes Akademi i Frankrig: Borgerne kan blive vildledt! - Videnskabernes Akademi i Frankrig om tysk energi-omstilling: "Man kan ikke tale om en succes". Videnskabernes akademi i Frankrig om lagring af el. - Lagring af energi (som el eller som varme) er højt på dagsordenen. - Atomar fjernvarme interesserer i Finland.

Læs det her

KORT NYT nr 60.   05-04-2017.  Emner: Danskere i front med forskning og udvikling i atomenergi. Usikkerhed om fortsat drift af USA's atomkraftværker. Verdens ælste havvindmøllepark rives ned efter 25 år. Syd Australien vil fylde huller i vindkraften med dieselgeneratorer. Vestager godkender Kriegers Flak Havmøller og Ungarns næste reaktor.

Læs det her

​​

KORT NYT nr 59.   05-03-2017.  Emner:  Hvor skal strømmen komme fra på en tåget, vindstille vinterdag?  Dunkelflaute. (= vindstille).  Rullende blackout i Syd Australien.  Fukushima ulykken fylder 6 år.  DONG erstatter kul med biomasse.  Er skovens rolle i CO2-regnskabet mere kompliceret end hidtil antaget?

Læs det her

PS. Om brændes CO2-neutralitet:  Se: FAQ:  Hvorfor er brænde næsten CO2-neutralt?

KORT NYT nr 58.   02-02-2017.  Emner: Vindmøller og elbiler efterlader et affaldsproblem i Kina (Indre Mongoliet). Mulig produktion af uran og sjældne jordarter i Grønland. Risø's radioaktive affald i nye dimensioner. Hidtil største produktion fra Oscarshamn 3 (O3). Udbygningen af svensk vindkraft daler.

Læs det her.

KORT NYT nr 57.   08-01-2017. Emner: Decentrale kraftvarmeværker bliver ikke brugt. VE skal ikke længere have forkørselsret. Det globale energiforbrug vil vokse. Atomkraft er nødvendig for at løse klimakrisen. I USA truer lukning af atomreaktorer klimamålene. Fuglelivet vigtigere end vindkraft - på Öland. 

Læs det her.

​KORT NYT nr 56.   06.12.2016. ​Emner: Borgerne i Schweiz vil beholde atomkraften. EU's skove fældes for at skaffe biobrændsel! Følg med i Nordens elproduktion!

Læs det her.

KORT NYT nr 55.   08.11.2016.  Emner: Har vedvarende energi (sol, vind, vandkraft) overhalet kul?  Dansk vindkraft dækkede IKKE 42% af elforbruget i 2015.  Atomkraft er af vital betydning for Sustainable Devellopment Goals, SDG.  Rapport om dansk og europæisk energi (rapporten viser sammenhængen mellem vind-el og eksport/import af strøm).

Læs det her.

KORT NYT nr 54.   03.10.2016. Emner: Kina bygger kulkraft i Balkan. Strammere regler for vindkraft i Polen. EU's nukleare politik utilfredsstillende. Levetidsforlængelse til 80 år!

Læs det her.

KORT NYT nr 53.   04.09.2016. Emner:  Kina bremser udbygning af vindkraft.  Russisk hurtig reaktor (FBR) på fuld effekt.  Rusland undersøger thoriumvejen.  Emiraternes projekt i god gænge.

Læs det her.

KORT NYT nr 52.   04.08.2016.  Emner: Atomkraften i 2015. Vedvarende energi blæser klima-bestræbelserne af banen. CO2-fri atomkraft værdsættes. Tysk viindkraft i modvind. 

Læs det her.

KORT NYT nr 51.    04.07.2016.  Emner:  Storbritanniens klimamål er uændret. Bred energipolitisk aftale i Sverige. Rapport om dansk og europæisk vindkraft. Atomkraft under pres i USA.

Kommentar: Især aftalen i Sverige er positiv. De 10 reaktorer kan nu forventes at køre videre, og de kan erstattes af nye mere moderne.​ 

Læs det her

KORT NYT nr 50.   01.06.2016. Emner: Indhold: Dansk Energi erkender atomkraftens muligheder. IEA anbefaler Belgien at opretholde atomkraften. EU's holdning til atomkraft. 

Læs det her

KORT NYT nr 49. ​   02.05.2016. Emner:  Vindmøller påvirker kyst-turismen negativt. To interessante udsendelser om energi i Dannarks Radio. Mere CO2 medvirker til en grønnere jordklode. Svensk industri urolig ved udsigten til ringere forsyningssikkerhed. 

Læs det her

KORT NYT nr 48.   02.04.2016. Emner: Tysk energiomstilling fylder 5 år!. Usikkerhed om atomkraftprojekt i UK. Må der forskes i fremtidig atomkraft i Danmark?

Især det første indlæg er tankevækkende!

Læs det her


KORT NYT nr 47.   01.03.2016.Emner: Svensk LO's formand vil have ny atomkraft. Skifergas vælter markedet. Vindmølleselskab taber milliarder. Ældste havmøllepark synger på sidste vers. To reaktorer i USA får 20 år ekstra.

Læs det her.


KORT NYT nr 46.   01.02.2016.Emner: Staten New York inkluderer atomkraft i liste over rene energier. Obama vil beholde atomkraften. Kina og Saudi Arabien samarbejder om høj-temperatur reaktor (HTR). Rusland bygger atomkraftværker i Tyrkiet og i Finland og leverer brændsel til bl.a. Schweiz. 

Læs det her.

KORT NYT nr 45.   08.01.2016. Emner:Status for 2015. Affaldsproblemet løst i Finland. Danmarks afhængighed af udenlandsk el vokser. Tyskland: Hav altid en batteridrevet radio og en lommelygte klar! 

Læs det her.


KORT NYT nr 44.   15.12.2015. ​​Emner: Kommentar til COP21. Slutdokumentet er på 31 sider, men ordet "energi" er stort set ikke nævnt! Og slet ikke atomkraft. Se her, hvordan udviklingen ville være, hvis firsernes atomkraft-politik var videreført.​

Læs det her.


KORT NYT nr 43.   09.11.2015. Emner: Velkommen til COP21. Afrikanerne vil have elnet. Kul på i Asien. Kina har sluppet mere CO2 ud end hidtil antaget. Tyskland betaler brunkulfyrede kraftværker for at holde stille. Køb en diesel-generator (britisk panik!). ​

Læs det her.

KORT NYT nr 42. 15.10.2015. Emner: Grøn omstilling i UK. Flere reaktorer på vej i Kina. Flere reaktorer i Vesten lukkes (desværre også i Sverige!). 

Læs det her.


KORT NYT nr 41.   12.09.2015. Emner: England: Hinkley Point forsinket og 970 MW havvindmøller nægtet tiladelse. Frankrig: En god og to dårlige nyheder.​

Læs det her.


KORT NYT nr 40.   03.08.2015. Emner: EU Kommissionen for retten i Østrig. Energiwende i Frankrig. Bulgarerne protesterer over stigende elpriser. 

Læs det her

KORT NYT nr 39.   10.07.2015. Emne: Kan vindkraft erstatte atomkraft? Her specielt i Sverige og Tyskland. 

Læs det her


KORT NYT nr 38.   20.06.2015. Emner: ​Tyskland når ikke sine klimamål! - Har Agora alle aspekter med (om Tysklands udbygning med sol og vind). - Grafenrheinfeld lukkes.​

Læs det her


KORT NYT nr 37.   26.05.2015. Emner: Strid om CO2-reduktion i Tyskland. Tjekkiet: mindre brunkul og mere atom-strøm. Samtale om atomkraft. 

Læs det her.

KORT NYT nr 36.   01.05.2015. Emner: Ringhals 1 og 2 lukker før tiden. Nye reaktorer i Ungarn. Siemens' chef på afveje.

Læs det her.

KORT NYT nr 35.   09.04.2015. Emner:Usikkerhed om svensk energipolitik. Klimaråd i Danmark. Indien fordobler kulforbruget til 2020. Voksende tilslutning til atomkraft i USA. Fremragende rapport om thorium. 

Læs det her.


KORT NYT nr 34.   09.03.2015. Emner:Dårligt nyt er godt nyt! (om den franske atomindustris trængsler - og om levetidsforlængelser for en række kk-værker). Tysk energiwende-index (om CO2-udslippet i Tyskland).​

Læs det her.

KORT NYT nr 33.   20.02.2015. Emner:Tur til kernekraftværket Oscarshamn. Dansk vindkraft og svensk atomkraft. De Forenede Arabiske Emirater får atomkraft. Tjekkiet og Jordan samarbejder om atomkraft. "Nogle" i den svenske regering ønsker stop for brug af kul (også i Tyskland!). 

Læs det her


KORT NYT nr 32.   08.01.2015. Nyheder ved årsskiftet: Nye reaktorer i Kina, Argentina, og Rusland. Nu 436 reaktorer i drift og 70 under bygning. Åbent brev fra klimaforskerne James Hansen og Tom Wigley til miljøforkæmpere om atomenergi.​

Læs det her.


KORT NYT nr 31.   03.12.2014. Emne: Situationen på Belgiens atomkraftværker.

Læs det her

KORT NYT nr 30.   15.11.2014. Emner: Tyske vismænd giver stryg til Energiomstillingen (Energiewende). - World Energy Outlook 2014 "på gaden". REO's kommentar! 

Læs det her


KORT NYT nr 29.   11.10.2014. Emner: IPCC har opdaget, at der er noget, der hedder atomkraft! - En miljøforkæmper, der kom på bedre tanker! - "Grønne skatter på energi underminerer britisk erhverv". Den britiske erhvervsminister taler ud. 

Læs det her


KORT NYT nr 28.   02.10.2014. Emne: Stiger Sverige ud af kernekraften for anden gang? - REO's kommentarer. 

Læs det her.

KORT NYT nr 27.   22.09.2014. Emner: Ruslands nukleare fremskridt. - Aftale mellem Rusland og Algeriet. - Den 6. finske reaktor bliver russisk. - Driftstid for forskellige energi-teknologier.

Læs det her.


KORT NYT nr 26.   26.08.2014. Emner: Mange elbiler i Norge. Energinet.dk diskuterer "Strategiplan 2014" på åben konference. - Polen sætter mål for 2015.- Skal vindmølleejere betale skat af den strøm, de selv bruger?

Læs det her


KORT NYT nr 25.   18.08.2014. Emner: Tysklands varme sommer (om sol og vind). Har lukningen af 8 reaktorer øget Tysklands CO2-udslip? Europa i kritisk situation. ​

Læs det her

KORT NYT nr 24.   16.07.2014. Emner:Fracking (skifergas). Rusland øger samarbejdet om kernekraft med en række lande. Højere pris på deponering af svensk atomaffald. 

Læs det her


KORT NYT nr 23.   14.06.2014. Emner:Klimaloven er vedtaget! En tysk energichef er kritisk mht. Danmarks energipolitik. Han oplyser: Verden holder øje med, om Danmark lever op til de høje målsætninger.

Læs det her.


KORT NYT nr 22.   06.05.2014. Emne:Energiwende. Ordet betyder "energiomstilling", og benyttes om den forventede grønne omstilling, som nu viser sig at være særdeles problematisk.

Læs det her.

KORT NYT nr 21.   13.04.2014. Emner: FN's klimapanel nævner kernekraftens mulige betydning, hvis verdens klimabelastning skal reduceres. Men de formulerer det så vagt, at de færreste vil opfatte det som opbakning til kernekraften.

Læs det her.


KORT NYT nr 20.   30.03.2014. Emner: Tysk kernekraftværk lukker før tiden. - Er der et liv for kk-værker efter de 60 år? - Hed strid om klimaet. - Energi fra atomaffald. 

Læs det her.


KORT NYT nr 19.   23.02.2014. Emner: BASF chef kritiserer den grønne omstilling. Det Miljøøkonomiske Råd advarer: Grøn omstilling er gået for vidt. 

Læs det her.

KORT NYT nr 18.   18.01.2014. Emner: Kernekraft og CO2. Kernekraften har sparet atmosfæren for udslip svarende til USA's kulforbrug i 35 år. 

Læs det her.


KORT NYT nr 17.   06.12.2013. Emner: Dokumentarfilmen Pandora's Promise og REO. Nyt kk-værk i Kina. Tysklands omstilling af energiforsyningen. Danmark og ustyrlig vindkraft.

Læs det her.


KORT NYT nr 16.   05.11.2013. Emner: Historiens hjul drejer. Milepæle for kernekraften: 60 år siden (USA), 35 år siden (Østrig) og nu.

Læs det her

KORT NYT nr 15.​   12.10.2013 Emner: Grøn omstilling (Danmark skal vise andre lande, at grøn omstilling kan forenes med vækstog velfærd). Gaspris (Om skifergas).

Læs det her


KORT NYT nr 14.   04.09.2013 Emne: Fukushima (Facts om strålingen fra de ødelagte kk-værker).

Læs det her


KORT NYT nr 13.   17.08.2013 Emner: Europa trækket stikket til dets grønne fremtid. Modsat i Danmark! Medierne om Fukushima.

Læs det her

KORT NYT nr 12.   24.06.2013 Emner: Obama: "Vi kan støbe en ny international ramme for fredelig atomkraft". REO til folkemøde på Bornholm. Tysk "Energiewende" i modvind.

Læs det her


KORT NYT nr 11.   03.06.2013 Emner: Det internationale Energiagentur, IEA, roser Finland! Hurtige reaktorer kan skaffe bæredygtig energi i flere tusinde år. Eu-kommissær: Europa er et saneringstilfælde".

Læs det her


KORT NYT nr 10.   10.05.2013 Emner: Uenighed i EU om kernekraft. Meningsmåling i Schweitz. Kernekraft sparer liv.

Læs det her

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​